Sri Ayyappa Namaskaara Slokam

Swamy Ayyappan

Loka Veeram Mahaa Poojyam Sarva Rakshakaam Vibhum |
Paarvathee Hr.uthayaanandham Saasthaaram Pranamaam Yaham || -1

VipraPoojyam Visva vanthyam Vishnu Sambho Priyam Sutham |
Kshipra prasaadha Niradham Saasthaaram Pranamaam Yaham || -2

Maththamaadhanga gamanam kaarunyaamr.utha Pooritham |
Sarva Vignaharam Dhe'vam Saasthaaram Pranamaam Yaham || -3

Asmath kulesvaram dhevam Asmath Chathru Vinasanam |
Asmath Ishta pradhaadharam Saasthaaram Pranamaam Yaham || -4

Paandyesa Vamsa thilakam ke'rale' Ke'li Vigraham |
Aartha Dhraana Param Dhe'vam Saasthaaram Pranamaam Yaham || -5

Thr.yambaga Puraadheesam Ghanaadheepa Samanvidham |
Gajaarooda maham Vandhe' Saasthaaram Pranamaam Yaham || -6

Siva Veerya Samuthbootham Srinivaasa Thanoothbhavam |
Sikivaahaanujam Vandhe' Saasthaaram Pranamaam Yaham || -7

Yasya Dhanvandhareer Maathaa Pithaa Dhe'vo Mahe'svarah: |
Tham Saasthara maham Vandhe' Mahaa Rogha Nivaaranam || -8

Boothanaadha Sadhaanandha Sarvabootha dhayaabara |
Raksha Raksha Mahaabaaho Saasthre' Thupyam Namonamah: || -9

Aasyaama Komala Visaaladhanum Vichithram -
Varsovasaana Marunothpala Vaamahastham |
Uththungarathna Makudam Kudilaagra ke'sam -
Saasthaaram Ishtavaradham Saranam Prabathye' || -10.